آموزش نرم افزار لیزرل (LISREL)

عنوان دوره:

آموزش نرم افزار لیزرل (LISREL)

سرفصل مطالب:

 • آشنایی با مدل و تاریخچه مدل ها
 • کاربرد مدل معادلات ساختاری (SEM)
 • مدل های اندازه گیری و مدل های ساختاری
 • مروری بر روش تحقیق ( انواع فرضیه ها ، متغیرها ، مفاهیم و مقیاس ها)
 • تحلیل عاملی (اکتشافی و تائیدی)
 • مراحل مدل معادلات ساختاری
 • انواع مدل ها (مدل های Reflective و Formative)
 • نحوه نوشتن فرضیات در مدل معادلات ساختاری
 • بررسی ماتریس های موجود در نرم افزار لیزرل
 • بررسی شاخص های تناسب مدل
 • نحوه نصب نرم افزار
 • فرایند یادگیری نرم افزار لیزرل
 • آشنایی با محیط نرم افزار
 • مطالعات موردی و بررسی مورد های مختلف شامل انواع مدل ها (Case Studies)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق-کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477

تلفن: 09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com