دوره آموزشی AMOS

دوره آموزشی :

AMOS

سرفصل مطالب:

 • آشنایی با مدل و تاریخچه مدل ها و کلید واژه های اساسی در مدلسازی معادلات ساختاری
 • مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) چیست ؟
 • تفاوت مدلسازی معادلات ساختاری با روش های معمول آماری چیست ؟
 • آشنایی با نماد های ترسیمی در AMOS Graphics مدل ها و متغیرها (مدل های اندازه گیری و مدل های ساختاری)
 • مروری بر روش تحقیق ( انواع فرضیه ها ، متغیرها ، مفاهیم و مقیاس ها)
 • پارامترها و نظام نماد گذاری تحلیل عاملی (اکتشافی و تائیدی)
 • ترسیم مدل در AMOS Graphics
 • تحلیل مسیر با AMOS Graphics
 • مدل های مفروض، استقلال و اشباع شده
 • شاخص های برازش و اصلاح مدل
 • تحلیل عاملی مرتبه اول و مرتبه دوم با AMOS Graphics
 • مدلسازی معادلات ساختاری با AMOS Graphics
 • تحلیل های SEM در بین گروه های مختلف (تحلیل ساختارهای میانگین)
 • بررسی پیش فرض های نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره و خودگردان سازی
 • بررسی کلیه قابلیت های نرم افزار AMOS Graphics در قالب مثال های کاربردی مختلف

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق-کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477

تلفن: 09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com