کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

عنوان دوره :

کارگاه آموزشی پرپزال نویسی

 

سرفصل مطالب:

 

 • شناخت انواع پروپوزالها
 • انتخاب موضوع و آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي
 • نحوه تدوين عنوان طرح
 • تدوين بيان مسئله
 • اهميت و ضرورت تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • قلمروهاي تحقيق
 • تبيين فضاي مفهومي
 • مرور نظريه هاي تحقيق
 • مرور پيشنه داخلي و خارجي تحقيق
 • تدوين چارچوب نظري تحقيق
 • ترسيم مدل نظري تحقيق
 • تدوين فرضيه هاي تحقيق
 • روش تحقيق
 • ابزارهاي گردآوري داده ها
 • اعتبار و پايايي ابزار اندازه گيري تحقيق
 • متغيرهاي تحقيق و نقش آنها در تحقيق
 • تعاريف نظري و عملياتي تحقيق
 • نحوه عملياتي سازي و تنظيم پرسشنامه
 • جامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه گيري
 • نحوه تجزيه و تحليل داده ها و محاسبه هاي آماري

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق-کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477

تلفن: 09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com