دوره جامع MATLAB

عنوان دوره آموزشی:

دوره جامع MATLAB

 

سرفصلهای آموزش عمومی نرم افزار مطلب matlab

 

بخش اول (کد نویسی در matlab)

 

فصل اول: مقدمه و معرفی

1- معرفی منوهای مطلب file ,edit ,Desktop ,Window ,help

2- چگونگی سرچ داخل Help

3- معرفی پارتهای command window, current directory, command history

4- معرفی پارت work space و کاربرد های آن

5- معرفی منوی start مطلب

6- معرفی و کاربردهای demo در مطلب

 

فصل دوم: کد نویسی و اصول آن

1- مقدمات برنامه نویسی

2- اصول برنامه نویسی (کدنویسی) در مطلب

3- کد نویسی کلی و جزئی

4- دستورات پاک کردن صفحه و کاربرد آنها

5- دستورات نوشتن آرایه

6- چهار عمل اصلی ریاضی روی ماتریس ها

7- مجذور و به توان رساندن یک ماتریس

8- عملیات حذف سطر و ستون در آرایه ها

9- تشکیل ماتریس صفر

10- قرینه کردن درایه های یک ماتریس

11- کدنویسی معکوس کردن ( inverse ) و ترانهاده کردن یک آرایه

12- جایگذاری درایه های یک ماتریس در ماتریس دیگر (آموزش دستورات شرطی و حلقه ها)

13- مانور روی آرایه های ریاضی

14- دترمینان یک ماتریس

15- نوشتن ماتریس با درایه های پارامتری

16- اعمال ریاضی و کاربرد آرایه های پارامتری

17- پیدا کردن درایه ماکزیمم و مینیمم از یک ماتریس

 

فصل سوم: معرفی توابع مثلثاتی

1- کد نویسی توابع مثلثاتی و معکوس آنها

2- معرفی توابع متعارف مثلثاتی

3- معرفی وکد نویسی توابع هایپربولیک

 

فصل چهارم: اعداد مختلط

1- تعریف اعداد مختلط در مطلب

2- پیدا کردن اندازه و فاز اعداد مختلط در مطلب

3- تبدیل اندازه و فاز به فرم متعارف اعداد مختلط

4- کاربرد اعداد مختلط در برنامه های مختلف

 

فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی

1- معرفی و کد نویسی توابع نمایی

2- کد نویسی توابع لگاریتمی و لگاریتم طبیعی (Ln)

3- کد نویسی توابع لگاریتمی برای درایه های یک آرایه

 

فصل ششم: مشتق و انتگرال

1- تعریف مشتق در نرم افزار matlab و کدنویسی آن

2- تعریف انتگرال درنرم افزار matlab و کد نویسی آن

3- انتگرال معین و نامعین

4- انتگرال های چند گانه در matlab

 

فصل هفتم : تبدیلات لاپلاس و فوریه در مطلب

1- تعریف لاپلاس ترانسفورم و عکس آن و کد نویسی آن در مطلب

2- چگونگی کد نویسی تبدیل لاپلاس برای توابع مختلف ریاضی

3- چگونگی کد نویسی تبدیل فوریه و عکس آن در مطلب

4- چگونگی کد نویسی تبدیل فوریه برای توابع مختلف ریاضی

 

فصل هشتم: حل معادلات ریاضی به کمک مطلب

1- کد نویسی پارامتری معادلات ریاضی

2- حل معادلات ریاضی خطی و غیر خطی در مطلب

3- حل چند معادله و چند مجهول به کمک کدنویسی مطلب

4- حل معادلات ماتریسی در مطلب

5- حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول ، دوم و بالاتر در مطلب

6- تعریف تابع بسل مرتبه اول و دوم و حل آن در مطلب

 

فصل نهم: رسم نمودار در مطلب

1- کدنویسی رسم نمودار دو بعدی و سه بعدی

2- چگونگی شبکه کردن شکل نمودار

3- عنوان بندی نمودار و محورهای مختلف آن

4- کد نویسی درونیابی و برونیابی در نمودارها

 

 

بخش دوم (شبیه سازی کامپیوتری simulink در matlab)

 

فصل اول: مقدمه و معرفی سیمولینک و کاربرد آن در منوی start مطلب

1- معرفی محیط سیمولینک و mdl file

2- چگونگی سرچ ابزارهای مورد نیاز برای شبیه سازی

3- معرفی کتابخانه محیط شبیه سازی

4- چگونگی تنظیم time simulink

 

فصل دوم: کاربرد و شبیه سازی بلوک های عمومی مطلب

1- کاربرد ابزار عمومی و مفید نرم افزارمطلب شامل:

الف) commonly files

ب) continiuous

ج) lookup_tables

د) Math operation

ه) signal_routing

ی) sink&source

2- معرفی و چگونگی عملکرد ابزار user_define_fuction

3- مرتبط کردن بلوک های مختلف فوق و انجام شبیه سازی های کاربردی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق-کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477

تلفن: 09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com