دوره آموزشی SAS

دوره آموزش کاربردی نرم افزار SAS-شیراز

 

معرفی نرم افزار :

نرم افزار SAS یکی از قویترین نرم افزارهای آماری به حساب می‌آید و در اکثر کشورها به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد ، به طوری که در برخی کشورهای پیشرفته از لحاظ آمار از جمله در آمریکا ، آشنایی و توان استفاده از این نرم افزار برای یک آمار شناس از اهمیت ویژ‌ه ای برخوردار است

 

SAS مخفف Statistical Analysis System ، یک نرم افزار قدرتمند آماری است. این نرم افزار بیشتر روشهای رایج آماری را پوشش می دهد و کاربر می‌تواند فرمانهای خاصی را که متناسب با نیازهایش باشد انتخاب نموده و به‌کار گیرد.

 

گزینه ها و زیرگزینه‌های متعددی در SAS وجود دارد که کاربر را قادر می‌سازد تا تجزیه و تحلیلهای آماری و غیر آماری را در سطوح مختلفی از نظر پیچیدگی و جزئیات انجام دهد . انواع تجزیه و تحلیلهای سریهای زمانی ،‌انواع مدلهای خطی و غیر خطی ،روشهای چند متغیره پیوسته و گسسته ،‌کنترل کیفیت ،‌آمار توصیفی، انواع تحلیلهای گرافیکی و نموداری ،‌انواع تحلیلهای ماتریسی و … را می‌توان توسط این نرم افزار انجام داد. بر خلاف نرم افزارهایی مانند Minitab و Spss که ارتباط کاربر با نرم افزار از طریق منوها و جعبه های محاوره‌ای صورت می‌گیرد ،‌SAS احتیاج به برنامه نویسی دارد. پس از نسخه تحت Dos ، تاکنون نسخه‌های 6/12 ، 7 ، 8 ، 9 از این نرم افزار که تحت ویندوز هستند نیز وارد بازار شده است . البته درنسخه‌های 7 , 8، 9 برخی دستورات به صورت منو ارائه شده است اما روش اصلی در کار با SAS برنامه نویسی است.

 

از مهمترین مزایای این نرم افزار قابل استفاده بودن آن برای همه کاربران اعم از مبتدی و پیشرفته است . از محاسن دیگر این نرم افزار امکان برنامه نویسی برای تحلیلهای پیشرفته آماری و علی‌الخصوص برنامه نویسی جهت تحلیلهای ماتریسی است . ولی SAS در برخی زمینه ها از جمله در زمینه گرافیکی از سایر نرم‌افزارها نظیر Splus ضعیف تر است..

 • 1- تعریف‌ها و اصطلاحات کاربردی در علم آمار

داده یا مشاهده

جامعه و نمونه

متغیر

شاخصهای آماری

 • a- شاخصها یا آمارههای تمایل مرکزی
 • ü میانه
 • ü نما یا مد
 • ü میانگین حسابی
 • b- شاخصها یا آمارههای تمایل پراکندگی
 • ü دامنه تغییرات
 • ü چارک متوسط
 • ü مجموع مربعات
 • ü میانگین مربعات
 • ü انحراف معیار
 • ü ضریب تنوع

امید ریاضی

آزمونها و توزیعهای کاربردی آمار

 • ü توزیع دوجملهای
 • ü توزیع پویسون
 • ü توزیع نرمال
 • ü توزیع و نمره استاندارد (Z)
 • ü آزمونT و توزیع T
 • ü آزمون F و توزیع F
 • ü تجزیه واریانس

فرضهای آماری

میزان احتمال یا میزان معنی داری (p-value یا Sig)

نحوه ورود دادهها در اکسل جهت انجام تجزیه آماری

 • 2- آشنایی با نرم افزار SAS و شروع تجزیه‌های آماری
 • a- آمارههای توصیفی
 • ü میانگین، انحراف معیار، اشتباه معیار، ضریب تغییرات و…….
 • ü تبدیل دادهها
 • ü نحوه رسم نمودارها و جداول توزیع فراوانی
 • a- آماره‌های استنباطی پایه
 • ü آزمون t ساده
  • آزمون t برای مقایسه میانگین دو نمونه
  • آزمون t جفت نشده
  • آزمون t جفت شده
 • ü همبستگی ساده بین دو متغیر
 • ü همبستگی جزیی
 • ü خواندن دادهها از اکسل
 • ü روش اول خواندن دادهها از خارج نرمافزار
 • ü روش دوم خواندن دادهها از خارج نرمافزار
 • ü رسم نمودار باکس پلات
 • ü تجزیه واریانس

آشنایی با حل معادله ‌های ماتریسی و عملیاتهای مربوطه در SAS

عدد نویسی ماتریس و عملیات های مربوطه در SAS

ایجاد انواع ماتریس های دلخواه

جمع و تفریق ماتریس

ضرب و تقسیم ماتریس

دترمینان ماتریس

معکوس ماتریس

رگرسیون خطی با استفاده از ماتریس در SAS

نحوه استفاده از دادههای وارد شده در اکسل جهت انجام عملیاتهای ماتریسی روی آنها

آمار ناپارامتری

آزمون یک طرفه میانه

آزمون دو جملهای

ضریب همبستگی بین دو متغیر

ضریب وابستگی دو متغیر با کای اسکور

آزمون میزان انطباق کای‌اسکور

مقایسه دو یا چند نمونه با توزیع غیر نرمال

مقایسه دو نمونه مستقل

آزمون مقایسه چند نمونه مستقل با توزیع غیر نرمال

آزمون مقایسه دو نمونه جفت شده با توزیع غیر نرمال

تجزیه واریانس نارپارامتری

 • 1- تجزیه رگرسیونی خطی کاربردی با نرمافزار SAS
 • ü رگرسیون خطی ساده
 • ü رگرسیون چند جمله ای
 • ü رگرسیون چند متغیره
 • ü تجزیه ضرایب مسیر
 • ü مدل رگرسیونی دارای متغیرهای نشانگر یا متغیرهای موهومی
 • ü رگرسیون لجستیک جهت متغیر پاسخ دارای دو سطح
 • ü رگرسیون لجستیک با رویه proc logistics
 • ü رگرسیون لجستیک با رویه genmod
 • ü تجزیه طرح‌های آزمایشی برای متغیر پاسخ با دو سطح (تجزیه‌های کشت بافتی)
 • ü طرح کاملا تصادفی با متغیر پاسخ دو حالتی
 • ü آزمایش فاکتوریل با متغیر پاسخ دو حالتی
 • ü تعیین میزان LD50 یا  LC50 با استفاده از روش پروبیت
 • ü تجزیه پروبیت
 • ü استفاده از روش پروبیت برای تعیین میزان LD50 یا LC50 در SAS
 • ü گزینش متغیر و انتخاب مدل در رگرسیون
 • ü انواع دیگر روشهای گزینش متغیر و انتخاب مدل در رگرسیون

 

 

 • 2- شناخت و تصحیح عیوب مدلهای رگرسیون خطی با نرمافزار SAS
 • ü آزمون نرمالیتی بر روی باقیماندهها در تجزیههای رگرسیونی
 • ü آزمون استقلال باقیماندههای مدل رگرسیون (آزمون دوربینواتسون)
 • ü بررسی وجود همخطی بین متغیرهای مستقل
 • ü تعیین نقاط یا دادههای پرت در مدل رگرسیونی
 • ü رگرسیون استوار و حل مشکل داده‌های پرت
 • ü تعیین میزان برازش مدل رگرسیون خطی ساده
 • ü تبدیلهای روش باکسکاکس
 • ü رگرسیون وزنی یا رگرسیون موزون
 • ü همراستایی و رگرسیون چندگانه ریج

 

 • 3- تجزیه رگرسیون با مدل غیر خطی در SAS
 • ü مدلهای قطعهای یا تکهای
 • ü مدل نمایی رشد و زوال
 • ü مدل رشد لجستیک
 • ü مدل لگاریتمی
 • ü مدل رشد مجانب
 • ü مدل توانی (power)
 • ü مدل هزلولی

 

تجزیه های آماری پیشرفته و چند متغیره در نرم افزار SAS

 • ü انجام تجزیه واریانس چند‌متغیره یا مانووا
 • ü مانووای یکطرفه
 • ü آزمون Tهتلینگ یا آزمون T چند متغیره
 • ü مانووای دوطرفه
 • ü مانوای سه طرفه و بالاتر
 • ü تجزیه به مؤلفه های اصلی
 • ü تجزیه به عاملها
 • ü تجزیه کلاستر (خوشهای)
 • ü همبستگی کانونیک (متعارف)
 • ü تجزیه تابع تشخیص
 • ü تجزیه میزان وابستگی متغیرهای کیفی (Correspondence analysis)
 • ü میزان وابستگی متغیرهای کیفی ساده
 • ü تجزیه میزان وابستگی متغیرهای کیفی چندگانه
 • ü تجزیه به مختصات اصلی (Principle Coordinate Analysis)
 • ü نحوه محاسبه فاصله بین متغیرها در SAS
 • ü مقدمه ای بر مدلسازی با استفاده از روشهای چندمتغیره
 • ü حداقل مربعات جزئی (PLS) با نرمافزار SAS
 • 1- تعاریف
 • ü طرحهای آزمایشی
 • ü تیمار
 • ü تکرار
 • ü کرت یا واحد آزمایشی
 • ü بلوک
 • ü طرحهای آزمایشی
 • ü تغییرات آزمایشی
 • ü تجزیه واریانس
 • ü روشهای مقایسه میانگین
 • ü مقایسههای گروهی، روابط رگرسیونی و تفکیک مجموع مربعات
 • ü تفاوت رویه proc glm با رویه proc anova
 • ü انواع مجموع مربعات در رویه GLM و کاربرد آنها

 

 • 2- تجزیه طرح‌های آزمایشی
 • a- تجزیه دادههای طرحهای آزمایشی با SAS طرحهای پایه
 • ü طرح کاملا تصادفی
 • طرح کاملا تصادفی با داده گم شده
 • طرح کاملا تصادفی با نمونه برداری در واحد آزمایشی
 • مقایسات گروهی طرح کاملا تصادفی
 • تفکیک مجموع مربعات تیمار به روابط خطی و چندگانه در طرح کاملا تصادفی
 • ü طرح بلوکهای کامل تصادفی
 • طرح بلوکهای کامل تصادفی با داده گمشده
 • طرح بلوکهای کامل تصادفی با نمونهبرداری
 • مقایسات گروهی در طرح بلوکهای کامل تصادفی
 • تفکیک مجموع مربعات تیمار به روابط خطی و چندگانه در طرح بلوک کامل تصادفی
 • ü طرح مربع لاتین
 • طرح مربع لاتین با نمونه برداری
 • طرح مربع لاتین با داده گمشده
 • مقایسات گروهی در طرح مربع لاتین
 • تفکیک مجموع مربعات تیمار به روابط خطی و چندگانه در طرح مربع لاتین

 

 • b- تجزیه دادههای طرحهای آزمایشی با SAS تجزیه طرحهای چند عامله
 • ü تعریف اثر متقابل بین عامل‌ها
 • ü آزمایشات فاکتوریل
 • طرح پایه کاملا تصادفی
 • طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی
 • مقایسات گروهی در آزمایشات فاکتوریل
 • تفکیک مجموع مربعات تیمار به روابط خطی و چندگانه در آزمایشات فاکتوریل…..
 • آزمایشات فاکتوریل سه عامله وبالاتر
 • آزمایشات فاکتوریل با اختلاط
 • آزمایشات فاکتوریل با اختلاط کامل
 • آزمایشات فاکتوریل با اختلاط ناقص
 • ü طرح کرتهای خرد شده
 • طرح‌کرت خرد شده معمولی (خرد شده در مکان)
 • طرح‌کرت خرد شده در زمان
 • طرح‌کرت خرد شده در زمان و مکان
 • طرح‌کرت دو بار خرد شده
 • طرح‌کرت خرد شده فاکتوریل
 • طرح کرت فاکتوریلخرد شده
 • طرح کرت خرد شده نواری (اسپلیت بلوک یا اسریپ پلات)
 • هر دو فاکتور بر اساس طرح بلوک
 • فاکتور اول طرح بلوک و فاکتور دوم مربع لاتین
 • فاکتور اول مربع لاتین و دوم بر اساس بلوک
 • طرح کرت نواری خردشده
 • مقایسات گروهی در طرحهای کرت خرد شده
 • ü تجزیه مرکب
 • اثرات ثابت و تصادفی
 • طرح بلوکهای کامل تصادفی در چند مکان
 • طرح بلوکهای کامل تصادفی در چند سال
 • طرح بلوکهای کامل تصادفی در چند سال و چند مکان
 • تجزیه مرکب طرح مربع لاتین در چند مکان
 • تجزیه مرکب طرح مربع لاتین در چند سال
 • تجزیه مرکب طرح مربع لاتین در چند سال و چند مکان
 • تجزیه مرکب آزمایش فاکتوریل دو عامله در چند مکان
 • تجزیه مرکب آزمایش فاکتوریل دوعامله در چند سال
 • آزمایش فاکتوریل دو عامله در چند سال و چند مکان
 • تجزیه مرکب آزمایش فاکتوریل سه عامله در چند سال و چند مکان….
 • تجزیه مرکب طرح کرت خرد شده در چند مکان
 • تجزیه مرکب طرح کرت خرد شده در چند سال
 • تجزیه مرکب طرح کرت خرد شده در چند سال و چند مکان
 • تجزیه مرکب طرح کرت دو بار خرد شده در چند سال و چند مکان
 • تجزیه مرکب طرح کرت فاکتوریلخرد شده در چند سال و چند مکان
 • تجزیه مرکب طرح کرت خرد شده فاکتوریل در چند مکان و چند سال
 • تجزیه مرکب طرحکرت خرد شده نواری در چند مکان و چند سال (هر دو عامل بر اساس طرح پایه بلوک)
 • ü تجزیه کوواریانس
 • تجزیه کوواریانس در طرح کاملا تصادفی
 • تجزیه کوواریانس در طرح بلوک‌های کامل تصادفی
 • تجزیه کوواریانس در طرح مربع لاتین
 • تجزیه کوواریانس در آزمایشات فاکتوریل
 • تجزیه کوواریانس برای زمانی که دو عدد متغیر همراه (کوواریانت) در آزمایش همراه شود
 • تجزیه کوواریانس طرح بلوک کامل تصادفی با دو عدد متغیر همراه
 • تجزیه کوواریانس طرح فاکتوریل با دو متغیر همراه
 • ü تجزیه طرحهای لاتیس
 • ü لاتیس مربع نامتعادل
 • ü لاتیس مستطیل
 • ü نحوه تجزیه طرحهای چند فاکتوره دارای شاهد (کرت موهومی)
 • ü اندازه‌گیریهای تکراری
 • رویه GLM
 • رویه MIXED
 • اندازه‌گیری‌های تکراری با متغیر همراه (تجزیه کوواریانس در اندازه‌گیریهای تکراری)

 

 • 3- آزمون مفروضات تجزیه واریانس
 • ü آزمون نرمالیتی  دادهها
 • ü آزمون سایر مفروضات تجزیه واریانس در طرحهای آزمایشی
 • ü آزمون یکنواختی واریانس در آزمایش‌های تجزیه مرکب
 • ü نکات کاربردی و اشتباهات رایج در تجزیه و اجرای آزمایشات چند عامله

نظرات (3)

 • مهدی

  |

  با سلام از مسئولین آموزش تقاضا دارم دوره آموزشی SAS را به جای آذرماه از اوایل دی ماه برگزار نمایند.
  با تشکر

  پاسخ

  • admin

   |

   با سلام. اگه تعداد نفرات دوره به 5 نفر برسد یا اینکه تعداد شما به 5 نفر برسد، امکان برگزاری دوره در دی ماه وجود دارد
   با تشکر

   پاسخ

 • بهروز

  |

  با سلام خدمت شما. راستش من و 2 نفر از دوستام به شدت مایلیم در این دوره شرکت کنیم. ولی ترجیحا شروع دوره اوایل بهمن باشه بهتر.چون دیماه امتحان دانشگاه داریم.. با تشکر

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق-کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477

تلفن: 09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com