• 1
  • 2
  • 3

دومین همایش ملی آموزش جغرافیا در مدارس کشور با رویکرد آب و محیط زیست در کتاب های درسی

446640430_451803
دومین همایش ملی آموزش جغرافیا در مدارس کشور با رویکرد آب و محیط زیست در کتاب های درسی محورها و موضوعات الف: آموزش رسمی و غیررسمی مباحث محیط زیستی در کتاب های درسی دوره های تحصیلی مطالعات تطبیقی محیط زیست در کتاب های درسی دیگر کشورها

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق-کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477

تلفن: 09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com